Histoire Des Sciences Arabes, Tome 1:Astronomie, Théorique Et Appliquée

Histoire Des Sciences Arabes Tome Astronomie Th orique Et Appliqu e Hurafelerin ve karanl k n h k m s rd bir d nemde ayd nlaman n devam ettirilen geli iminin bir garantisi olarak g r len slam bilimi zerine ara t rmac lar n n ilgileri hi kesintiye u ramam artan bir

 • Title: Histoire Des Sciences Arabes, Tome 1:Astronomie, Théorique Et Appliquée
 • Author: Roshdi Rashed
 • ISBN: 9782020303521
 • Page: 414
 • Format: None
 • Hurafelerin ve karanl k n h k m s rd bir d nemde, ayd nlaman n devam ettirilen geli iminin, bir garantisi olarak g r len slam bilimi zerine ara t rmac lar n n ilgileri hi kesintiye u ramam , artan bir hayranl kla izlenmi tir on ikinci y zy ldan itibaren Latin bilimi, Arap adan Latinceye yap lan eviriler olmadan anla lamazd yle ki en ileri d zey ara t rmal Hurafelerin ve karanl k n h k m s rd bir d nemde, ayd nlaman n devam ettirilen geli iminin, bir garantisi olarak g r len slam bilimi zerine ara t rmac lar n n ilgileri hi kesintiye u ramam , artan bir hayranl kla izlenmi tir o n ikinci y zy ldan itibaren Latin bilimi, Arap adan Latinceye yap lan eviriler olmadan anla lamazd yle ki en ileri d zey ara t rmalar dahi, Fibonacci nin ve Nemours lu Jordan n n matematik zerine yapt ara t rmalar, Witelo nun ya da Freiberg li Theodoric in optik zerine yapt ara t rmalar, Harezm , Eb K mil ve bn Heysem e at fta bulunmuyorsa takdir edilmezdi slam biliminin iyi kavranmas , Kepler in astronomide, Galileo nun kinematikte ya da Fermat n say teorisindeki bulu lar n n de erini azaltmayacakt r aksine bu, bize nerede bulunduklar n daha a k bir ekilde g sterecek, hatta o u durumda nerede olmad klar n ara t rmak, o nlar daha kesin konumland rmam z sa layacakt r Astronomi a rl kl ilk cildini yay nlad m z ciltlik bu dev eser, alan nda yap lan ilk sentez al mas d r Bir b t n olarak, slam bilim tarihinin yakla k yedi as rdan fazla bir s recini kapsayan ve bu konuda halen ba at eser olma zelli ini koruyan slam Bilim Tarihi, Frans zca, ngilizce ve Arap a olmak zere dilde yay nlanm ve yay nevimiz taraf ndan da T rk eye kazand r lm t r.

  • [PDF] Download Í Histoire Des Sciences Arabes, Tome 1:Astronomie, Théorique Et Appliquée | by ↠ Roshdi Rashed
   414 Roshdi Rashed
  • thumbnail Title: [PDF] Download Í Histoire Des Sciences Arabes, Tome 1:Astronomie, Théorique Et Appliquée | by ↠ Roshdi Rashed
   Posted by:Roshdi Rashed
   Published :2019-01-01T02:24:07+00:00

  1 thought on “Histoire Des Sciences Arabes, Tome 1:Astronomie, Théorique Et Appliquée”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *