Osmanlı'yı Müslümanlaştırmak: Kitle Siyaseti, Toplumsal Sınıflar, Boykotlar ve Milli İktisat (1909-1914)

Osmanl y M sl manla t rmak Kitle Siyaseti Toplumsal S n flar Boykotlar ve Milli ktisat kinci Me rutiyet in ilan yla beraber Osmanl siyasal alan nda boykot ve sokak g sterileri erken d nem M sl man T rk milliyet ili inin repertuvar ndaki en tipik ara lar olarak temay z edecekti Bu tarih

 • Title: Osmanlı'yı Müslümanlaştırmak: Kitle Siyaseti, Toplumsal Sınıflar, Boykotlar ve Milli İktisat (1909-1914)
 • Author: Y. Doğan Çetinkaya Özgür Bircan
 • ISBN: 9789750517150
 • Page: 304
 • Format: Paperback
 • kinci Me rutiyet in ilan yla beraber Osmanl siyasal alan nda boykot ve sokak g sterileri, erken d nem M sl man T rk milliyet ili inin repertuvar ndaki en tipik ara lar olarak temay z edecekti Bu tarihten sonra ne zaman bir diplomatik ya da ulusal sorun ortaya ksa, M sl man T rk milliyet i hareketi protesto g sterileri d zenleyecek ve imparatorlu un d manlar na kar kinci Me rutiyet in ilan yla beraber Osmanl siyasal alan nda boykot ve sokak g sterileri, erken d nem M sl man T rk milliyet ili inin repertuvar ndaki en tipik ara lar olarak temay z edecekti Bu tarihten sonra ne zaman bir diplomatik ya da ulusal sorun ortaya ksa, M sl man T rk milliyet i hareketi protesto g sterileri d zenleyecek ve imparatorlu un d manlar na kar ekonomik boykotlar rg tleyecekti Osmanl y M sl manla t rmak, kitle siyasetinin bu iki nemli arac n n imparatorlukta nas l ortaya kt n ve ne ekilde kullan ld n g steriyor 1909 1914 te milli bayramlar, sivil dernekler, g n ll cemiyetleri, kitle hareketleri ve g nl k bas n n boykotlar n etkisini ne derecede peki tirdi ini tart yor Boykotlar s ras nda M sl manlar ve gayrim slimleri kapsayan bir Osmanl kimli i tasavvurundan, di erlerini d layan M sl man T rk bir milli kimlik in as s recine nas l ge ildi ini g r yoruz Osmanl y M sl manla t rmak, ayn zamanda bir iktisadi silah olarak da kullan lan boykotun, milli iktisad n kurulu undaki rol n ise karma k toplumsal siyasal s re lerin aras ndan ekip kararak, net bir bi imde ortaya koyuyor Geleneksel tarihyaz m n n aksine etinkaya y kselen M sl man T rk milliyet ili ini d nce tarihi er evesinde ele almaktan ziyade i iler, t ccarlar, e raf, profesyoneller, memurlar vb farkl toplumsal gruplar n iradesine odaklan yor Kitap, 20 y zy l ba nda Anadolu nun sl mla t r lmas n n ve T rkle tirilmesinin tarihine nemli bir katk da bulunuyor.Fikret Adan r, Ruhr niversitesi etinkaya n n ge Osmanl tarihinde ortaya kan boykot hareketleri zerine yapt nemli ve itinal analiz, 1908 Devrimi nden sonra T rkler, Rumlar ve Ermeniler aras nda g r len ortak, iyimser co kunun, nas l alt sene i inde yerinden etmeler ve katliamlara vard n a k bir ekilde g steriyor.Erik J Z rcher, Leiden niversitesi

  • [PDF] Download ☆ Osmanlı'yı Müslümanlaştırmak: Kitle Siyaseti, Toplumsal Sınıflar, Boykotlar ve Milli İktisat (1909-1914) | by ✓ Y. Doğan Çetinkaya Özgür Bircan
   304 Y. Doğan Çetinkaya Özgür Bircan
  • thumbnail Title: [PDF] Download ☆ Osmanlı'yı Müslümanlaştırmak: Kitle Siyaseti, Toplumsal Sınıflar, Boykotlar ve Milli İktisat (1909-1914) | by ✓ Y. Doğan Çetinkaya Özgür Bircan
   Posted by:Y. Doğan Çetinkaya Özgür Bircan
   Published :2019-01-15T22:13:21+00:00

  1 thought on “Osmanlı'yı Müslümanlaştırmak: Kitle Siyaseti, Toplumsal Sınıflar, Boykotlar ve Milli İktisat (1909-1914)”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *